Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları
Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları

A-SİGORTA KAPSAMI

1-Sigortanın Kapsamı

587 sayılı kanun hükmünde kararname gereğince , 634 sayılı Kat Mülkiyeti kanunu 
kapsamındaki bağımsız bölümler , tapuya kayıtlı ve mülkiyete tabi taşınmazlar 
üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar , bu binalar içinde yer alan ve 
ticarethane , büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal 
afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan 
meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir. Bu sigorta ile , deprem , yangın ,
infilak ve yer kayması dahil sigortalı binalarda ve temellerinde , doğrudan 
neden olacağı maddi zararlar , sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları 
Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır. 

2- Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar 

1- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar 

2 Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar.

3- Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar

4- 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat 
çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.


3- Teminat Dışında Kalan Haller 

Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:

1- Enkaz kaldırma masrafları , Kâr kaybı. İş durması , kira mahrumiyeti , 
alternatif ikametgah ve iş yeri masrafları , mali sorumluluklar ve benzeri 
başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,

2- Her türlü taşınır mal , eşya ve benzerleri

3- Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar.

4- Manevi tazminat talepleri 

4- Sigorta bedelinin tescili 

Sigorta bedelinin tespitinde , sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine 
Müşteşarlığınca yayınlanan ''Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı'' nda 
belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık 
yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır . Zorunlu deprem 
sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli her halde ''Zorunlu Deprem 
Sigortası Tarife ve Talimatı'' nda belirlenen azami teminat tutarından çok 
olamaz. 

5- Aşkın sigorta 

Sigorta bedeli , sigortalanan meskenin değerini aşarsa , sigortanın bu değeri 
aşan kısmı geçersizdir. Cari yıla ait fazla alınan prim sigorta ettirince gün 
esası üzerinden iade edilir. 

6- Muafiyet

Her bir hasarda , sigorta bedelinin %2 'si oranında tenzili muafiyet uygulanır . 
Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını 
aşan kısmında sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından , her bir 72 saatlik 
dönem bir hasar sayılır. 

7- Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta , poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde , 
aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12:00' de başlar ve 
öğleyin saat 12:00'de sona erer.
GÜÇLENDİRME

Güçlendirme Nedir?
Kolonu Güçlendirme
Kirişi Güçlendirme
Kolon-Kiriş Bölgesini Güçlendirme
Döşemeyi Güçlendirme
Perdeyi Güçlendirme
Temeli Güçlendirme

ONARIM

Onarım Nedir?
Çatlakların Onarımı
Püskürtme ile Onarım
Epoksi ile Onarım

PEYZAJ MİMARLIĞI

Peyzaj Nedir?
Peyzaj Mimarlığı Nedir?
Dünya’da Ve Türkiye'de
Peyzaj Mimarlığı

İNŞAAT VE YAPI SEKTÖRÜ

Yapı Malzemecileri
Dekorasyon Firmaları
Mühendisler ve Mimarlar
Isıtma ve Havalandırma
Prefabrik Yapı
İnşaat Şirketleri
Prefabrik Yapı Elemanları


Kapı Pencere
Boya Firmaları
İzolasyon
Çevre Düzenleme ve Peyzaj
Ahşap Kaplama Firması
Havuz Sauna
Plastik Doğrama
© copyright 2005-2006, yapi-insaat.com Tüm hakları saklıdır.
Fatih Aydın